Kindcentrum Meander in Tilburg

OUDERS

DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

Elke school heeft verplicht een medezeggenschapsraad (MR) die meebeslist over de organisatie van de school en de inrichting van het onderwijs. Via de MR kunnen ouders en personeel invloed uitoefenen op het beleid van de school. Concreet overlegt de MR met de directie over beleidsmatige onderwerpen, zoals de besteding van geld en gebouwen, veiligheid in en rond de school, het vaststellen van vakanties en vrije dagen en de manier waarop ouders kunnen worden betrokken bij de school.

 

Elk belangrijk besluit dat de directie wil nemen, moet worden voorgelegd aan de MR. Op zijn beurt kan de MR elk standpunt dat zij heeft, kenbaar maken aan het bestuur. Veelal werkt de MR over al deze beleidsmatige zaken op de achtergrond met als einddoel om uw kind kwalitatief goed onderwijs te kunnen laten volgen op een veilige school.


De leden van de MR namens het personeel zijn:
Marieke Meijs, voorzitter
Angela Shiranian
Imke van de Berk

En namens de ouders:
Martijn van den Brink
Thomas de Kort
Patricia Compier
 

U bent als toehoorder altijd van harte welkom in het openbare gedeelte van de MR vergadering!

Notulen laatste vergadering:
 

Notulen GMR

GMR 21-11-2023:

Mededelingen Bestuur:

- Op dit moment vinden de begrotingsgesprekken plaats.

- Vanaf januari 2024 nieuwe schoolplannen.

- Astrid heeft een extra taak erbij gekregen: voorzitter T-Primair.

- 8 februari 2024: Xpectvolle avond over het jonge kind. Zo kan de Kinderopvang ook aansluiten.

- Schoolbezoeken door Carin dit jaar gericht op het jonge kind van 0 – 6 jaar.

Presentatie Passend Onderwijs door Carin:

- Er zijn 6 scholen binnen Xpect 013 die 0 verwijzingen hebben naar het S(B)O.

- Er is een daling qua verwijzingen naar het SBO, maar ook een stijging naar het SO in Tilburg.

- Er zijn 2 voorzieningen binnen Xpect 013: de Parelklas en hoogbegaafdheid.

- Men streeft naar voorzieningen in de school en/of wijk, zodat de basisondersteuning op orde is en er minder verwijzingen zijn naar het S(B)O.

Presentatie Vitaliteit door Lieke:

Er wordt gekeken naar kalenderjaar november ’22 – oktober ‘23

- Verzuimpercentage van gemiddeld 5,34%. Landelijk is de norm 6%, Xpect 013 streeft naar 4,5%. Grootste aandeel hierin is het langdurige verzuim. Langdurig verzuim is vanaf 43 dagen tot 365 dagen.

- Verzuimfrequentie gemiddeld 0,88. De norm is 1x per jaar. Hier zitten we dus onder.

- Nulverzuim gemiddeld 49,21%. De norm van Xpect 013 is 50%. Hier zitten we dus net onder.

Daarnaast zijn we in deelraden uiteen geweest over het onderwerp sociale veiligheid. Hieruit zijn een aantal tips gekomen die Angela als CSV verder gaat onderzoeken of dit passend is voor Meander.

BLIJF OP DE HOOGTE

Basisschool Meander
@basisschoolmeander

GUNSTIG GELEGEN IN DE REESHOF

KENNIS MAKEN?

Na ontvangst zullen wij vrijblijvend met u een gesprek inplannen. We bellen u terug.

ONZE SCHOOL & KARAKTERISTIEKEN

Op kindcentrum Meander vinden we het vooral belangrijk dat de leerlingen goed in hun vel zitten. Dat ze iedere dag met plezier naar school komen en met een goed gevoel naar huis gaan.

ONZE SCHOOL & KARAKTERISTIEKEN

- Aandacht
- Creëren
- Samen
- Verwondering
- Groen

ONZE SCHOOL & KARAKTERISTIEKEN

Uiteraard doen we veel meer op school, maar de bovenstaande kernwaarden zijn voorwaardelijk bij alles wat we doen. "Jij groeit op Meander!"

Volg @bsmeander op Instagram